Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Podání vysvětlení

„Proč se mě ptáte, zjistěte si to sám!“. Tak tuhle větu strážníci slýchají velmi často. Všechno vypadá tak snadně. Strážník se dostaví na místo, například na základě oznámení, zjistí vše potřebné a… jedná. Ne vše je, ale vždy tak jednoduché a hned na místě jasné. Je nutné si uvědomit, že podání vysvětlení, jako určitý druh svědecké výpovědi, je velmi důležitým nástrojem při odhalování a následném postihu protiprávního jednání.

Strážník je mnohdy prvním na místě, kde došlo k porušení zákona. Musí splnit nelehký úkol, situaci vyhodnotit, odhalit protiprávní jednání a zvolit správný postup pro nápravu situace, případně postih. K tomu potřebuje zjistit potřebné informace a začíná zjištěním totožnosti osob, které mohou k věci podat vysvětlení. Občan, po kterém je požadováno vysvětlení, je pak v pozici toho, kdo k odhalení protiprávního jednání může zásadním způsobem přispět. Stává se na místě tím, kdo se strážníkem spolupracuje a pomáhá spravedlnosti. Podané vysvětlení občana je v mnohých situacích jediným prostředkem, jak protiprávní jednání odhalit, zadokumentovat a následně postihnout. Tato forma „spolupráce“ je pro strážníky velmi důležitá.

S uplatňováním oprávnění k podání vysvětlení mohou být spojené úkony, jako např. povinnost dostavení se k zápisu o podání vysvětlení, nebo předvedení a do dokonce i s použitím donucovacích prostředků, které mohou být vnímány méně příjemně. Důležité je na tomto místě podotknout, že tyto jsou voleny ze strany strážníků, až jako poslední a nevyhnutelná možnost. Ve většině případů je zcela dostačující poskytnuté vysvětlení na místě samém.

Oprávnění strážníka požadovat vysvětlení, případné s tím spojené úkony, jsou stanoveny v zákoně 553/1991 Sb. O obecní policii v

§ 11

Oprávnění požadovat vysvětlení

(1) Strážník je oprávněn

a) požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci,

b) vyzvat osobu podle písmena a), aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení,

c) vyzvat osobu podle písmena a), aby předložila doklady potřebné ke zjištění skutečností podle písmena a).

(2) Jestliže zápis o podání vysvětlení má být sepsán s osobou mladší 15 let, musí být zajištěna přítomnost jejího zákonného zástupce.

(3) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět.

(4) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

(5) Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.

(6) Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 4 a 5.

(7) Kdo se dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku (dále jen „náhrada“). Náhradu poskytuje obec. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání, anebo ten, kdo má nárok na náhradu podle zvláštních předpisů. 9)

(8) Nárok na náhradu podle odstavce 7 zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do sedmi dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být osoba poučena.

(9) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu žádosti nebo výzvě podle odstavce 1, může být předvedena.

(10) Zápis o podaném vysvětlení musí být s osobou sepsán bez zbytečného odkladu.

(11) O předvedení sepíše strážník úřední záznam.