Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Zákonná zmocnění   arrow

Městská policie Nový Jičín byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města Nový Jičín č.6/1992 o zřízení Městské policie s účinností od 1.7.1992. Počet stav městské policie je stanoven na 32, kdy z tohoto poštu je 30 strážníků a 2 civilní pracovníci. Městská policie je organizační složkou Města Nový Jičín.

 • Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.
 • Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zák. č. 553/1991 nebo zvláštní zákon.
 • Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.
 • Obecní policie zřízená obcí, která je městem nebo statutárním městem, a v hlavním městě Praze se označuje městská policie.
 • Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Oprávnění strážníků podle zákona o obecní policii

 • oprávnění požadovat vysvětlení,
 • obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů,
 • oprávnění požadovat prokázání totožnosti,
 • oprávnění požadovat od každého věcnou a osobní pomoc,
 • oprávnění předvést osobu,
 • oprávnění odebrat zbraň,
 • oprávnění zakázat vstup na určená místa,
 • oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,
 • oprávnění odejmout věc,
 • oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,
 • oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven,
 • oprávnění použít donucovací prostředky,
 • oprávnění použít pouta,
 • oprávnění použití psa,
 • oprávnění použit služební zbraň,
 • oprávnění zpracovávat osobní údaje,
 • oprávnění pořizovat zvukové, obrazové a jiné záznamy. Městská policie N.J. nahrává tel. linku 156.

Oprávnění podle zákona o silničním provozu

 • vyzvat řidiče nebo učitele autoškoly k vyšetření, ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
 • vyzvat řidiče nebo přepravované dítě nebo osobu přepravující přepravované dítě k předložení lékařského potvrzení,
 • vyzvat řidiče k předložení dokladů (řidičský průkaz, osvědčení o registraci mot. vozidla) ke kontrole,
 • rozhodnout o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti nebo vozidla tvořící překážku v provozu na pozemní komunikaci,
 • vyzvat přepravovanou osobu k prokázání, že jí byly přiznány mimořádné výhody, které ji opravňují k užívání vozidla s označením O1,
 • oprávnění usměrňovat provoz na pozemních komunikacích, pro obnovení bezpečnosti silničního provozu není-li řízení zajištěno Policii ČR,
 • oprávnění zastavovat vozidla (stanoveným způsobem) před přechodem pro chodce nebo jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu, zastavování vozidel z jedoucího (služebního) vozidla i rozsvícení nápisu STOP,
 • oprávnění měřit rychlost vozidel.

Oprávnění podle tabákového zákona

 • oprávnění kontrolovat zákaz kouření na veřejných místech, školách, v zařízeních společného stravování, v zdravotnických zařízení, v budovách státních orgánů a územních samosprávných celků,
 • oprávnění kontrolovat zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob prodávajících alkoholické nápoje,
 • oprávnění provádět orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu, či jiné návykové látky u osoby, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek a u osoby u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje, či jiné návykové látky,
 • oprávnění provádět jen orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu u osoby podezřelé z požití alkoholu a to za použití analyzátoru alkoholu v dechu, splňujícím zvláštní právní předpis,
 • oprávnění vyzvat osobu podezřelou z požití alkoholu, či jiné návykové látky k lékařskému vyšetření ve zdravotnickém zařízení a ošetření v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici.

Oprávnění podle zákona o silniční dopravě

 • oprávnění kontrolovat řidiče vozidel TAXI