Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Předvedení osoby

Jedno z důležitých oprávnění strážníka, které zároveň nejvíce zasahuje do práv občana, je předvedení osoby. Možná si teď říkáte, proč je nutné někoho předvádět? Je to proto, že strážník, aby splnil zákonem stanovený úkol, který nemůže z různých důvodů provést na místě samém, předvede osobu na určené místo. Tam následně provede sám strážník nebo ve spolupráci s policistou dalších úkony a opatření.

Je potřeba podotknout, že ty důvody jsou vždy na straně předváděné osoby. K předvedení osoby zpravidla dochází, pokud osoba nespolupracuje a není možné věc vyřídit na místě. Nejčastěji předvádíme osoby ke zjištění její totožnosti. Můžeme se ale setkat se situací, kdy strážník uplatňuje své oprávnění a osobu předvádí např. k jednání na žádost příslušného orgánu obce, např. k správnímu řízení o přestupku, a to hlavně v situacích, kdy se dotyčný(á) ani po předchozích výzvách orgánu obce k jednání nedostavuje.

Předvedení osoby lze realizovat v případech, které zákona 553/1991 Sb. o obecní policii v

§13 – Oprávnění předvést osobu
1) Strážníka je oprávněn předvést na policii osobu, která odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti podle §12 odst. 2, nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat.
2) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií nebo osobou pohřešovanou.
3) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek a nelze ji jiným způsobem v takovém jednání zabránit.
4) Strážník je oprávněn předvést osobu na žádost příslušného orgánu obce podle zvláštních předpisů.
5) O předvedení se sepíše úřední záznam. Obecní policie osoby předvedené podle odstavců 2a3 předá policii k dalšímu opatření. Převzetí osoby potvrdí policie strážníkovi v úředním záznamu nebo v potvrzení o převzetí.

A to nejdůležitější a závěr. Předvedení osoby nemá předem stanovenou podobu, tím máme na mysli průběh tohoto úkonu. Jak bude předvedení probíhat, záleží na chování občana ke strážníkovi. Může tedy mít podobu více, či méně slušného a přátelského vyzvání k následování ke služebnímu vozidlu, ale je také nutné si uvědomit, že při vyhrocení situace může dojít k oprávněnému použití donucovacích prostředků a následnému předvedení s pouty na rukou. S předvedením je spojeno „papírování“, které nemá žádný strážník rád, věřte tedy, že sám od sebe a bez důvodu nikoho strážník předvádět nebude.