Volejte: 156
Zavolat

Vítejte na webu Městské policie Nový Jičín.

Zákaz vstupu na určená místa

Dalším z mnoha oprávnění strážníka městské policie je tzv. vykázání z místa nebo prostoru. Je celá řada situací, kdy má k tomuto oprávnění strážník důvod. Strážník má právo omezit svobodu vašeho pohybu tzn., že vám zakáže vstupovat do vymezeného prostoru. V takovýchto případech dojde k vymezení prostoru, v rámci kterého se můžete pohybovat. Podmínkou ovšem je, aby takový zásah do vašeho základního práva byl nezbytný k tomu, aby strážník mohl splnit nějaký konkrétní úkol.

Zákon č. 553/1991 Sb., o Obecní policii

§ 15 – oprávnění zakázat vstup na určená místa

Vyžaduje-li to plnění úkolů městské policie, je strážník oprávněn přikázat každému, aby:

 • na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa
 • nebo se na nich nezdržoval
 • nebo po dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě

hrozí-li závažné ohrožení zdraví nebo života. Každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout. V praxi není nutné, abyste byli strážníkem přímo osloveni. V určitých situacích může strážník potřebný příkaz oznámit osobně, v jiných případech je dostačující, když pro označení místa, kam nesmíte vstupovat, použije pásku s označením:

 • páska s nápisem „zákaz vstupu“ a s názvem obce nebo
 • páska s nápisem „zákaz vstupu“ a s nápisem „městská policie“.

Nevstupovat na strážníkem určené místo a nezdržovat se na jím určeném místě, a to po nezbytnou dobu může učinit, i kdybyste byli majiteli pozemku či budovy. Setrvat na strážníkem určeném místě, opět na nezbytnou dobu musíte, jestliže hrozí závažné ohrožení života nebo zdraví. Tento příkaz představuje i větší zásah do Vaší osobní svobody, jelikož podle něj ne že nemůžete někam jít, ale musíte někde zůstat. Tohoto oprávnění využije strážník například, kdy je nutné, aby lidé nevycházeli z domu, protože venku před domem došlo k úniku jedovatého plynu.

Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka. Povinnost dotčených osob se vztahuje na situace, kdy strážník provádí zákrok, před kterým by měl použít zákonné výzvy „Jménem zákona!“. V takovém případě tedy osoba, na kterou je výzva mířena, musí vyhovět, jinak by se mohla dopustit přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby. V případě, že osoba poruší zákaz vstupu na určené místo, které je vymezeno páskou, dopouští se taktéž přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

Několik praktických příkladů:

 1. Ohrožení zdraví a života může nastat v případě, kdy je oznámena bomba nebo nebezpečný balíček, pak můžete být strážníkem vykázáni z určitého místa nebo vám strážník přikáže na určitém místě zůstat
 2. Na zimním stadionu začal během hokejového utkání unikat čpavek z chladících zásobníků. Hlídky strážníků začaly ihned vykazovat diváky z tribun ven před stadion.
 3. Na ulici došlo k úniku jedovatého plynu. Strážník obyvatelům přikáže, aby nevycházeli z domu ven.
 4. Požár + povodně – samotné ohrožení života, nebo následná hrozba zřícení nosných konstrukcí, výbuch plynu.
 5. Místo trestného činu – strážník nepustí na místo žádné nepovolané osoby, které by mohly znehodnotit stopy a důkazy potřebné k dopadení pachatele.
 6. Vymezení páskou, s nápisem „zákaz vstupu“ a „městská policie“ prostoru, kde se má konat ohňostroj.

 

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

§ 63 – vykázání z místa konání úkonu

Toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu, může správní orgán po předchozím upozornění vykázat z místa, kde se úkon koná. Praktické vykázání mohou provádět mimo jiné strážníci městské policie.

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu

§ 118a – zabránění v jízdě (oprávnění vyzvat řidiče k setrvání na místě do příjezdu Policie ČR)

Strážník obecní policie je oprávněn vyzvat řidiče, aby setrval na místě do příjezdu Policie ČR v případech, kdy řidič:

– je podezřelý, že zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,

– ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii,

– řídí motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

– odmítá se podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, popř. podrobit se lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

– řídí motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,

– řídí motorové vozidlo, přestože mu byl soudem nebo správním orgánem vysloven zákaz řízení motorových vozidel,

– řídí vozidlo, u kterého existuje důvodné podezření, že bylo odcizeno,

– řídí vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

§ 44 až § 47 – Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí

–          využívá se v případech opakovaného intenzivního domácího násilí,

–          toto oprávnění využívá pouze policista, nikoliv strážník městské policie.